Marzec 2020, Numer 3 (789)

Rafał CZAPAJ, Jacek KAMIŃSKI, Pablo BENALCAZAR
Logika rozmyta dla potrzeb sterowania układów napędowych – wprowadzenie teoretyczne

Ryszard NOWICKI
Ekscentryczność: zróżnicowanie systemów monitorowania i wykorzystanie diagnostyczne

Bogumił DUDEK
BHP – nowe Rozporządzenie Ministra Energii wchodzi w życie w marcu 2020

Rafał KUMALA
Weryfikacja poprawności doboru układu elektroenergetycznego SN bloku 910 MW
ze względu na rozruch pomp wody zasilającej

ENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA

Katarzyna STRZAŁKA- GOŁUSZKA, Jan STRZAŁKA
LED-y na ulicach miast i gmin

Mirosław SULMA
Metodyka iluminacji zespołów zabytkowych.
Iluminacja klasyczna

Janusz NOWASTOWSKI
Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki

Piotr RATAJ, Jerzy HICKIEWICZ
Historia Oddziału Wileńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1931-1939)

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
O północy w Czarnobylu

 

Streszczenia:

Rafał CZAPAJ, Jacek KAMIŃSKI, Pablo BENALCAZAR
Logika rozmyta dla potrzeb sterowania układów napędowych – wprowadzenie teoretyczne
Artykuł przedstawia wprowadzenie oraz podstawy teoretyczne teorii zbiorów rozmytych, czyli działu matematyki opracowanego do opisu danych i informacji nieprecyzyjnych i niejednoznacznych. Logika rozmyta stanowi dział tej teorii i znajduje swoje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: sterowanie, optymalizacja, wspomaganie podejmowania decyzji, diagnostyka i monitorowanie, rozpoznawanie wzorców i wielu innych. Przedstawione rozważania poszerzono również o przykładowe zastosowania logiki rozmytej, m.in. w elektrometrii i grzejnictwie, sterowaniu urządzeń chłodniczych, mechanicznych dysków twardych, przetwarzaniu obrazów i rozpoznawaniu słów.
Słowa kluczowe: logika rozmyta, wprowadzenie teoretyczne, sterowanie układów napędowych

Ryszard Nowicki
Ekscentryczność: zróżnicowanie systemów monitorowania i wykorzystanie diagnostyczne
Artykuł stanowi kontynuację problematyki ekscentryczności wirników turbin przedstawioną w artykule zamieszczonym w „Energetyce” 2020, nr 2. Omówiono zróżnicowanie systemów monitorowania i przygotowania turbiny do pomiaru ekscentryczności. Podano przykłady wykorzystania pomiaru do celów diagnostycznych. Omówiono przypadki poprawnego zablokowania uruchomienia turbiny parowej oraz problematycznego uruchomienia turbozespołu gazowego. Podkreślono, że w interesie właścicieli turbozespołów parowych i gazowych jest ich poprawne wyposażenie w system monitorowania i pomiaru ekscentryczności. Zadbanie o takie rozwiązanie powinno znajdować swoje odzwierciedlenie zarówno w SIWZ’ach redagowanych przy nabyciu nowej turbiny, jak również podczas unowocześniania systemów monitorowania i zabezpieczeń dla turbozespołów już użytkowanych.
Słowa kluczowe: turbozespoły parowe i gazowe, zróżnicowanie systemów monitorowania i pomiaru ekscentryczności

Rafał Kumala
Weryfikacja poprawności doboru układu elektroenergetycznego SN bloku 910 MW ze względu na rozruch pomp wody zasilającej
W artykule porównano wyniki obliczeń symulacyjnych oraz wielkości zarejestrowanych podczas rozruchu pomp wody zasilającej dla Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Analizy weryfikacyjnej dokonano przy użyciu programu ETAP dla rozruchu bezpośredniego pomp wody zasilającej o mocy 18 MW. Przedstawiono najistotniejsze wielkości elektryczne charakteryzujące rozruch bezpośredni napędów.
Słowa kluczowe: rozruch pomp wody zasilającej, elektromechaniczne stany przejściowe, symulacje w programie ETAP

Katarzyna Strzałka- Gołuszka, Jan Strzałka
LED-y na ulicach miast i gmin
W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Przytoczono obecnie obowiązujące normy dotyczące oświetlenia drogowego. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji opartych na technologii LED i ich rezultatów.
Słowa kluczowe: diody LED, oświetlenie drogowe, normy dotyczące oświetlenia drogowego

Mirosław Sulma
Metodyka iluminacji zespołów zabytkowych.
Iluminacja klasyczna

Obraz przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej w porze nocy jest równoprawny z obrazem dziennym w dziedzinie wartości związanych z wizerunkiem miasta. Pojęcie iluminacji powinno być traktowane jako zespół działań kształtujących krajobraz kulturowy, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji wartości dziedzictwa kulturowego. Dziedzina ta powinna być wprowadzona do współuczestnictwa w kształtowaniu ładu przestrzennego oraz stać się elementem procesu planowania przestrzennego. Idea iluminacji klasycznej jest próbą sformułowania myśli, przekonań i poglądów dotyczących kształtowania zabytkowej przestrzeni w porze nocy. Do jej skrystalizowania niezbędna jest podstawa mająca charakter wyznania ideologicznego, światopoglądu formułującego zasady „prezentacji zabytku”. Pogląd ten stanowi o charakterze i konstrukcji rozwiązań projektowych.
Słowa kluczowe: zespoły zabytkowe, iluminacja klasyczna, obraz przestrzeni w porze nocy

Janusz Nowastowski
Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki
W artykule przeanalizowano stan polskiej normalizacji w roku 2019. Wymieniono światowe organizacje, których Polska jest członkiem od wielu lat. Są to: ISO (International Organization for Standardization), Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (Comité Européen de Normalisation), IEC (International Electrotechnical Commission), CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Scharakteryzowano Polski Komitet Normalizacyjny. W całym spektrum tematycznym PKN są aż 282 Komitety Techniczne i Komitety Zadaniowe. W PKN działają cztery sektory dotyczące elektroenergetyki: elektryki, elektrotechniki, elektroniki oraz techniki informacyjnej i telekomunikacji. Wspomniano normy światowe, europejskie i krajowe w zbiorze Polskich Norm oraz zakres ich tłumaczeń. Opisano rolę Stowarzyszenia Elektryków Polskich w polskiej normalizacji.
Słowa kluczowe: normalizacja w Polsce, obszar elektryki, Polska w systemie normalizacji międzynarodowej

Piotr Rataj, Jerzy Hickiewicz
Historia Oddziału Wileńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1931-1939)
Artykuł prezentuje dzieje Oddziału Wileńskiego SEP, poprzedzone opisem wcześniejszej działalności elektryków wileńskich w Stowarzyszeniu Techników w Wilnie. Przedstawia proces powstania Oddziału, a także charakterystykę jego działalności aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Omawia też najważniejsze wydarzenie w historii Oddziału, jakim była organizacja VIII Walnego Zgromadzenia SEP w Wilnie.
Słowa kluczowe: Wilno, historia SEP, historia elektrotechniki, ruch stowarzyszeniowy techników polskich, dwudziestolecie międzywojenne

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close