Dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podstawowe zasady publikowania artykułów naukowych

 • Propozycje artykułów powinny być tak przygotowane, aby Czytelnicy mieli pewność, że Autorzy w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swej pracy w sposób niezależny od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji oraz podania Ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, zalożeń, metod itp. Wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji.
 • Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach czy materiałach konferencyjnych (kongresy, sympozja), z wyjątkiem przypadków, gdy artykuł jest zamawiany przez redakcję. Artykuł nie powinien być proponowany innym czasopismom. W przypadku, kiedy zaproponowano go innej redakcji, Autor ma obowiązek powiadomić redakcję o tym fakcie.
 • Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w Energetyce są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora (Autorów). W przypadku cytowania fragmentów innych prac, cytaty muszą być zgodne z ogólnymi zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło.
 • Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne Energetyki.
 • Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.
 • Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach artykułów zmian i skrótów o charakterze redakcyjnym, a także do dokonywania streszczeń w przypadkach ich braku. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 • Autorzy powinni podawać dokładne adresy miejsca pracy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.
 • W artykułach należy stosować legalne jednostki miar układu SI zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RP z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz U. nr 225 poz. 1638). Do nazw i oznaczeń jednostek miar nie można dołączać żadnych dodatkowych wyrazów, wskaźników bądź liter, poza określonymi w rozporządzeniu. Dotyczy to miedzy innymi takich nielegalnych jednostek, jak MWei, MWt czy Nm3.

 

Podstawowe zasady recenzowania propozycji artykułów

 • Do oceny każdego artykułu naukowego Redakcja powołuje dwóch niezaleznych recenzentów z listy recenzentów wspólpracujących, ogłaszanej na stronach internetowych czasopisma (www.energetyka.eu) oraz w numerach papierowych wydania Energetyki.
 • Przyjmuje się zasadę, że Autorzy i Recenzenci nie znają swych tożsamości (tzw. „double – blind review proces”).
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Formularz recenzencki zawierający zasady kwalifikowania publikacji podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (formularz).
 • Recenzja ma charakter poufny i pozostaje wyłącznie do wiedzy Kolegium Redakcyjnego Energetyki.

 

Wytyczne szczegółowe

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 18 stron „komputeropisu” wraz z rysunkami i tabelami.
 • Do redakcji powinny być dostarczone pliki w edytorze Word wraz z wydrukiem, który jest traktowany jako oryginał pracy.
 • Tytuł artykułu powinien być hasłowy, krótki, ujmujący treść artykułu. Śródtytuły pełnią taką samą funkcję wobec poszczególnych części tekstu. Nie należy ich numerować.
 • Elementem tekstu artykułu mogą być wzory. Do ich pisania powinien być wykorzystany program Microsoft Equation z ustawieniami standardowymi. Należy je pisać od nowego wiersza i oznaczać kolejnymi numerami.
 • Rysunki muszą być wykonane w formacie akceptowanym przez Worda. Rysunki i tabele należy umieszczać w tekście wraz z tytułami i numeracją, podając na oddzielnej kartce zestawienie tytułów rysunków i tabel. Fotografie należy zeskanować i podawać w tekście jako kolejny rysunek. W przypadkach, kiedy skanowane są ilustracje z książek lub czasopism należy przysłać do redakcji oryginały (do zwrotu). Tabele powinny być proste i przejrzyste.
 • Przypisy uzupełniające lub wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony z tekstem, do którego się odnoszą.
 • W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym na końcu artykułu należy podać źródła bibliograficzne ponumerowane kolejnymi cyframi arabskimi (w nawiasach kwadratowych) odpowiadającymi kolejności powołań w tekście. Należy podać: dla książek: nazwisko autora(-ów) i pierwszą literę imienia, tytuł wydawnictwa, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; dla czasopism: nazwisko autora(-ów) i pierwszą literę imienia, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania i numer, strony.
 • Do każdego artykułu musi być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim. W przypadku ich braku, redakcja zastrzega sobie prawo do sporządzenia streszczeń.
 • Po wydrukowaniu artykułu, każdy Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski danego numeru czasopisma.
 • Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres redakcji, pocztowy lub elektroniczny.
Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij