Dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podstawowe zasady publikowania artykułów naukowych

 • Propozycje artykułów powinny być tak przygotowane, aby Czytelnicy mieli pewność, że Autorzy w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swej pracy w sposób niezależny od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji oraz podania Ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, zalożeń, metod itp. Wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji.
 • Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach czy materiałach konferencyjnych (kongresy, sympozja), z wyjątkiem przypadków, gdy artykuł jest zamawiany przez redakcję. Artykuł nie powinien być proponowany innym czasopismom. W przypadku, kiedy zaproponowano go innej redakcji, Autor ma obowiązek powiadomić redakcję o tym fakcie.
 • Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w Energetyce są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora (Autorów). W przypadku cytowania fragmentów innych prac, cytaty muszą być zgodne z ogólnymi zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło.
 • Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne Energetyki.
 • Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.
 • Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach artykułów zmian i skrótów o charakterze redakcyjnym, a także do dokonywania streszczeń w przypadkach ich braku. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 • Autorzy powinni podawać dokładne adresy miejsca pracy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.
 • W artykułach należy stosować legalne jednostki miar układu SI zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów RP z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz U. nr 225 poz. 1638). Do nazw i oznaczeń jednostek miar nie można dołączać żadnych dodatkowych wyrazów, wskaźników bądź liter, poza określonymi w rozporządzeniu. Dotyczy to miedzy innymi takich nielegalnych jednostek, jak MWei, MWt czy Nm3.

 

Podstawowe zasady recenzowania propozycji artykułów

 • Do oceny każdego artykułu naukowego Redakcja powołuje dwóch niezaleznych recenzentów z listy recenzentów wspólpracujących, ogłaszanej na stronach internetowych czasopisma (www.energetyka.eu) oraz w numerach papierowych wydania Energetyki.
 • Przyjmuje się zasadę, że Autorzy i Recenzenci nie znają swych tożsamości (tzw. „double – blind review proces”).
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Formularz recenzencki zawierający zasady kwalifikowania publikacji podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (formularz).
 • Recenzja ma charakter poufny i pozostaje wyłącznie do wiedzy Kolegium Redakcyjnego Energetyki.

 

Wytyczne szczegółowe

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 18 stron „komputeropisu” wraz z rysunkami i tabelami.
 • Do redakcji powinny być dostarczone pliki w edytorze Word wraz z wydrukiem, który jest traktowany jako oryginał pracy.
 • Tytuł artykułu powinien być hasłowy, krótki, ujmujący treść artykułu. Śródtytuły pełnią taką samą funkcję wobec poszczególnych części tekstu. Nie należy ich numerować.
 • Elementem tekstu artykułu mogą być wzory. Do ich pisania powinien być wykorzystany program Microsoft Equation z ustawieniami standardowymi. Należy je pisać od nowego wiersza i oznaczać kolejnymi numerami.
 • Rysunki muszą być wykonane w formacie akceptowanym przez Worda. Rysunki i tabele należy umieszczać w tekście wraz z tytułami i numeracją, podając na oddzielnej kartce zestawienie tytułów rysunków i tabel. Fotografie należy zeskanować i podawać w tekście jako kolejny rysunek. W przypadkach, kiedy skanowane są ilustracje z książek lub czasopism należy przysłać do redakcji oryginały (do zwrotu). Tabele powinny być proste i przejrzyste.
 • Przypisy uzupełniające lub wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony z tekstem, do którego się odnoszą.
 • W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym na końcu artykułu należy podać źródła bibliograficzne ponumerowane kolejnymi cyframi arabskimi (w nawiasach kwadratowych) odpowiadającymi kolejności powołań w tekście. Należy podać: dla książek: nazwisko autora(-ów) i pierwszą literę imienia, tytuł wydawnictwa, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; dla czasopism: nazwisko autora(-ów) i pierwszą literę imienia, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania i numer, strony.
 • Do każdego artykułu musi być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim. W przypadku ich braku, redakcja zastrzega sobie prawo do sporządzenia streszczeń.
 • Po wydrukowaniu artykułu, każdy Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski danego numeru czasopisma.
 • Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres redakcji, pocztowy lub elektroniczny.
Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close