39. EuroPOWER & 9. OZE POWER

 

W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 39. EuroPOWER & 9.OZE POWER – konferencja, na której eksperci omówią zmiany na rynku energetycznym w kontekście zrównoważonego rozwoju, energetycznej rewolucji cyfrowej oraz energetyki jądrowej.

Agenda kongresu oraz zapisy:  https://konferencjaeuropower.pl/lp/lpm/

 

W niniejszym artykule przedstawiamy kilka ważnych zagadnień, które staną się przedmiotem dyskusji prelegentów podczas kwietniowego wydarzenia, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

  • Aby zapewnić efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, niezbędne jest wdrożenie strategii opartej na modernizacji infrastruktury sieciowej, rozwijaniu smart grids oraz wspieraniu systemów magazynowania energii. Istotne jest również stworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego, które poprzez uproszczenie procedur przyłączeniowych i wprowadzenie zachęt ekonomicznych, będzie wspierać inwestycje w zieloną energię i technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny.

  • Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej jest kluczowa dla transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku większej efektywności i integracji OZE. Rozwój strategicznych inwestycji przyłączeniowych oraz inteligentnych sieci umożliwi nie tylko monitorowanie i kontrolę przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także większą przepustowość sieci oraz jej niezawodność.

  • Na drodze do integracji OZE z siecią elektroenergetyczną stoi szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych. Te pierwsze związane są przede wszystkim ze zmiennym charakterem produkcji energii ze źródeł takich jak wiatr i słońce, co stwarza trudności w utrzymaniu stabilności i niezawodności dostaw energii. Z kolei wyzwania regulacyjne dotyczą w dużej mierze konieczności stworzenia sprzyjających ram prawnych wspierających rozwój i integrację OZE z istniejącą siecią energetyczną.


Strategia dla osiągnięcia efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym

Aby sprostać wyzwaniom transformacji sieci dystrybucyjnych i zapewnić efektywność oraz zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, konieczne jest przyjęcie wielowymiarowej strategii. Na pierwszym planie musi znaleźć się intensyfikacja inwestycji w modernizację infrastruktury sieciowej, aby umożliwić integrację rosnącej liczby źródeł odnawialnych oraz zarządzanie zwiększonymi i bardziej zmiennymi przepływami energii. Kluczowym elementem jest rozwój i implementacja inteligentnych sieci (smart grids), które umożliwią efektywne monitorowanie, analizę i zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym. Należy także wspierać rozwój systemów magazynowania energii, które pełnią kluczową rolę w balansowaniu produkcji i konsumpcji energii, zwłaszcza w kontekście nieregularnej produkcji z OZE.

Z punktu widzenia regulacyjnego, konieczne jest stworzenie środowiska zachęcającego do rozwoju i inwestycji w zieloną energię oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dlatego ważne jest uproszczenie procedur przyłączeniowych dla nowych instalacji OZE, a także wprowadzenie motywujących mechanizmów taryfowych dla energii odnawialnej oraz ulg podatkowych dla inwestycji w technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny. Należy podkreślić, że zmiany prawne powinny wspierać sprawiedliwą transformację sieci dystrybucyjnych, z naciskiem na maksymalizację wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. W tym kontekście, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) powinni uzyskać możliwość bardziej elastycznego podejścia do ustalania warunków przyłączenia do sieci, z możliwością dostosowania parametrów jakościowych dostarczania energii elektrycznej w sposób akceptowalny dla przyłączanych podmiotów. Z kolei, rozwiązania takie jak linia bezpośrednia, cable pooling, instalacje hybrydowe z udziałem magazynów energii, ułatwienia w przyłączaniu magazynów energii do sieci czy możliwość przekroczenia mocy zainstalowanej instalacji OZE ponad moc przyłączeniową mogą znacząco zwiększyć zdolności przesyłowe sieci dystrybucyjnych.


Modernizacja infrastruktury energetycznej w Polsce

Transformacja polskiego sektora energetycznego wymaga kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury sieciowej. W tym kontekście kluczowe są przekształcenie tradycyjnych, pasywnych sieci w aktywne, dwukierunkowe systemy transmisji energii elektrycznej, a także zoptymalizowanie ich pracy poprzez inwestycje w cyfryzację i automatyzację, w tym rozwój usług smart grid oraz realizację strategicznych inwestycji przyłączeniowych. Rozwój inteligentnych sieci obejmuje m.in. wdrożenie inteligentnych liczników energii, zaawansowanych systemów zarządzania dystrybucją (ADMS), systemów zarządzania energią (EMS) oraz platform do zarządzania danymi z urządzeń (DERMS) dla zasobów rozproszonych. W rezultacie możliwe stanie się nie tylko monitorowanie i kontrolowanie przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także predykcja produkcji i zapotrzebowania, co umożliwi lepszą alokację zasobów i minimalizację strat w sieci. Z kolei rozwój inwestycji przyłączeniowych umożliwi obsługę coraz większej liczby odbiorców, a także nowe, duże projekty OZE, takie jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Inwestycje w nowe linie przesyłowe, stacje transformatorowe, systemy magazynowania energii oraz infrastrukturę niezbędną do integracji systemów prosumenckich nie tylko zwiększą przepustowość sieci, ale także zapewnią jej większą niezawodność i odporność na awarie.


Integracja OZE z siecią energetyczną – wyzwania techniczne i regulacyjne

Integracja odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej stawia szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych, które wymagają kompleksowego podejścia oraz innowacyjnych rozwiązań. Na poziomie technicznym, głównym wyzwaniem jest niestabilność i zmienny charakter produkcji zielonej energii, przede wszystkim słonecznej i wiatrowej, co wymaga od operatorów systemów dystrybucyjnych zastosowania zaawansowanych technologii prognozowania i zarządzania siecią. Dodatkowo, integracja rosnącej liczby rozproszonych źródeł wytwarzania energii wymaga rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ energii i efektywne jej dystrybuowanie od punktów generacji do odbiorców. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości sieci, umożliwiającej przyjęcie większych ilości energii z OZE, co może wymagać znacznych inwestycji w rozbudowę linii przesyłowych i stacji transformatorowych. Wreszcie, rozwój OZE stawia przed Polską wyzwanie integracji nowych technologii magazynowania energii, które mogą łagodzić problem nieregularnej produkcji. Co więcej, cyfryzacja i automatyzacja sieci energetycznej wymagają stałego podnoszenia standardów cyberbezpieczeństwa, aby chronić infrastrukturę cyfrową przed potencjalnymi zagrożeniami. W rezultacie, w nadchodzących latach konieczne są nie tylko duże inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę sieciową, ale także rozwijanie nowych kompetencji i modeli biznesowych, które będą wspierać integrację OZE oraz zapewnią stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii w nowej rzeczywistości energetycznej.

Na poziomie regulacyjnym, kluczowe dla ułatwienia integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce są przemyślane zmiany prawne, które będą wspierały cały proces od inicjacji do finalizacji wdrożeń energetycznych opartych na zielonych technologiach. Na pierwszy plan wysuwa się konieczność stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram prawnych, które zachęcą do inwestycji w OZE oraz umożliwią ich efektywną integrację z istniejącym systemem energetycznym. Regulacje te muszą obejmować klarowne zasady przyłączania nowych instalacji OZE do sieci, transparentne mechanizmy rozliczeniowe dla energii produkowanej przez prosumentów, oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia finansowego, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy systemy taryfowe. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do sieci dla wszystkich producentów energii, co wymaga od regulatorów zrównoważenia interesów dużych producentów energii oraz mniejszych podmiotów i indywidualnych prosumentów. Ponadto, regulacje muszą uwzględniać potrzebę modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej, aby mogła ona efektywnie obsługiwać zwiększone przepływy energii z OZE, co wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego modelu finansowania tych inwestycji. Wyzwaniem jest również dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego do nowej rzeczywistości, w której znaczący udział mają źródła o zmiennym charakterze produkcji. Odpowiednie regulacje muszą promować nie tylko rozwój OZE, ale również zapewnić wysoki poziom niezawodności dostaw energii i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Sprostanie tym wyzwaniom regulacyjnym będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją i budowy zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close