Maj 2022, Numer 5 (815)


SPIS TREŚCI

 

BIULETYN RYNKI ELEKTROPROSUMERYZMU

Jan Popczyk
Potrzeba i bariery konsolidacji ustaw pilotażowych do Prawa elektrycznego
w procesie budowy niskoentropijnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej

Krzysztof Bodzek
BUDOWANIE ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ.
Hybrydowe i modułowe rozwiązania w osłonach z odbiorami krytycznymi

Zdzisław Konopka, Krzysztof Konopka
KOCIOŁ INDUKCYJNY W WYSOKOTEMPERATUROWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ.
Badania modelu przemysłowego

Arkadiusz Domoracki
PRZEKSZTAŁTNIKI PRZEZNACZONE DO PRACY W SYSTEMACH WSE
PRACUJĄCYCH W TRYBIE ON/OFF GRID. Projektowanie

Grzegorz Grzegorzyca, Jerzy Wrzosek
Inżynier transformacji elektroprosumenckiej w śląskiej gminie wiejskiej

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

„Efektywnie i efektownie”
ARINET koncentruje swoje siły na bezpiecznych rozwiązaniach
dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

 

Waldemar Dołęga
Oddziaływanie środowiskowe linii napowietrznych 400, 220 i 110 kV – wybrane aspekty

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Electric Avenue

 

 


STRESZCZENIA

 

Jan Popczyk
Potrzeba i bariery konsolidacji ustaw pilotażowych do Prawa elektrycznego w procesie budowy niskoentropijnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej
Pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie znacznie przyspieszają zmianę porządku światowego widoczną wyraźnie już od początku stulecia, pociągającą za sobą praktyczną potrzebę budowy z marszu niskoentropijnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej (energetycznej). W wymiarze polskim sytuacja ta wymaga nadzwyczajnego przyspieszenia prac nad ustawami pilotażowymi do Prawa elektrycznego: ustawą o dostępie do informacji, ustawą o rynkach technicznych i ustawą o zasadzie współużytkowania zasobów KSE. Najskuteczniejszym sposobem przyspieszenia jest ich konsolidacja. Ale nie może to być doraźna konsolidacja polityczna. Potrzebna jest fundamentalna unifikacja dwóch porządków ustrojowych transformacji: schodzącego energetyki wielkoskalowej paliw kopalnych i wschodzącego rynków elektroprosumeryzmu. Unifikacja taka redukuje zagrożenie ze strony budzących się na świecie demonów. W szczególności przeciwstawia się nowej ofensywie paramilitarnej energetyki jądrowej i ucieczce społeczeństw do anarchistycznej wolności (czyli wolności bez wysiłku i bez odpowiedzialności, za to ze zgodą na polityczny model autorytarno-oligarchiczny). Jednocześnie unifikacja taka wzmacnia społeczną gospodarkę rynkową. W wymiarze praktycznym oznacza to konsolidację zapewniającą płynną – trwającą trzy dekady – rekonfigurację zasobów KSE na trajektorii transformacyjnej realizowaną w trybie procesowym (on → on/off → off) grid.
Słowa kluczowe: transformacja energetyki, prawo elektryczne, kryzysowa odporność elektroprosumencka

 

Krzysztof Bodzek
BUDOWANIE ODPORNOŚCI ELEKTROPROSUMENCKIEJ.
Hybrydowe i modułowe rozwiązania w osłonach z odbiorami krytycznymi
Transformacja energetyczna to proces, który będzie trwał przez najbliższe 30 lat. Proces ten to zastępowanie rynków schodzących paliw kopalnych (WEK-PK) rynkami elektroprosumeryzmu, realizowany w sposób dynamiczny (rozłożony w czasie) w środowisku kosztów krańcowych (rynków elektroprosumeryzmu). Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą w sposób płynny przejmować kolejne obszary w miarę ich transformacji, jednocześnie ograniczając ryzyko kosztów osieroconych. Zwłaszcza że koszty te, w większości przypadków, muszą pokryć elektroprosumenci (osoby prywatne, firmy z sektora MMSP, jednostki JST) z własnych środków. W artykule omówiono klasyfikację odbiorów i odbiorników ze względu na ich rolę w zwiększaniu odporności elektroprosumenckiej, a także przewagę rozwiązań w postaci systemów hybrydowych i modułowych, które pozwalają na koordynowanie działań wielu obszarów, wdrażanych w różnych fazach danej (elektroprosumenckiej) trajektorii transformacyjnej i często o różnym czasie realizacji tych rozwiązań. Przeanalizowano koszt krańcowy budowania odporności elektroprosumenckiej na przykładzie osłony OK1 wyposażonej w źródło PV i akumulator.
Słowa kluczowe: budowanie odporności elektroprosumenckiej, rozwiązania hybrydowe i modułowe, odbiory krytyczne, koszt krańcowy

 

Zdzisław Konopka, Krzysztof Konopka
KOCIOŁ INDUKCYJNY W WYSOKOTEMPERATUROWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ.
Badania modelu przemysłowego
Potrzeba przebudowy węzłów wysokotemperaturowych komunalnych sieci ciepłowniczych na trajektorii transformacyjnej do rynków elektroprosumeryzmu była podstawą decyzji firmy ELKON o rozpoczęciu badań przemysłowych kotła indukcyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań sprawności energetycznej takiego kotła o mocy do 200 kW. Wnioski z badań, dotyczące kształtu obwodu magnetycznego oraz wzbudników, wykorzystano przy konstruowaniu prototypu użytkowego kotła (w realizacji). Wysoka eksploatacyjna sprawność kotła indukcyjnego w środowisku reelektryfikacji OZE stała się argumentem na rzecz potencjalnego rozszerzenia jego zastosowania, wykraczającego poza węzły wysokotemperaturowe komunalnej sieci ciepłowniczej. Sterowalność i dynamika cieplna kotła indukcyjnego i systemu grzewczego z takim kotłem, przemawia w szczególności za jego wykorzystaniem do wysokotemperaturowego dynamicznego nagrzewania hal przemysłowych, skutkującego zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło grzewcze, co przedstawiono w artykule w rozdziale 4. Ponadto w artykule przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania kotła indukcyjnego w instalacjach przemysłowych wysokotemperaturowych, wykorzystujących olej termalny do stabilizacji cieplnych procesów technologicznych, co stanowi, w odniesieniu do aktualnych technologii, przełomową transformację do elektroprosumeryzmu w środowisku przemysłowym. Perspektywę zastosowania kotła indukcyjnego w ogrzewaniu indywidualnych budynków mieszkalnych, budynków wielorodzinnych i budynków usługowo-administracyjnych, autorzy opisują w zakończeniu, a rozwinięcie tego zagadnienia zapowiadają w kolejnym Biuletynie PPTE2050 [8].
Słowa kluczowe: badania przemysłowe kotła indukcyjnego, wysoka eksploatacyjna sprawność kotła, perspektywy praktycznego zastosowania kotła indukcyjnego

 

Arkadiusz Domoracki
PRZEKSZTAŁTNIKI PRZEZNACZONE DO PRACY W SYSTEMACH WSE PRACUJĄCYCH W TRYBIE ON/OFF GRID. Projektowanie
Jednym z aktualnych aspektów zastosowań odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ich współpraca z niskonapięciowymi odbiornikami prądu stałego. Rozwiązania te mogą mieć charakter off grid, on grid jak i on/off grid. Tak jak w każdym współczesnym rozwiązaniu technicznym, również i w takich rozwiązaniach dąży się do minimalizacji kosztów i uzyskania maksymalnej sprawności przy jednoczesnym zachowaniu prostoty konstrukcji. Jednak z uwagi na specyfikę odbiorników, czyli niskie poziomy napięcia (zwykle 12 lub 24 wolty, co wynika z zastosowania standardowych akumulatorów) i relatywnie wysokie wartości prądu (niekiedy nawet na poziomie kilkudziesięciu amperów), spełnienie wszystkich powyższych kryteriów jest sporym wyzwaniem dla projektantów.
Słowa kluczowe: przekształtniki energoelektroniczne, mikro instalacje OZE, praca on/off grid, zasady projektowania

 

Grzegorz Grzegorzyca, Jerzy Wrzosek
Inżynier transformacji elektroprosumenckiej w śląskiej gminie wiejskiej
Inżynier transformacji elektroprosumenckiej, którym potencjalnie może być Energopomiar Elektryka, odegra w kolejnych latach istotną rolę w budowie kryzysowej odporności jednostek JST. W artykule rolę tę przedstawiono na przykładzie działania inżyniera na rzecz śląskiej gminy wiejskiej rozpoczynającej budowę odporności elektroprosumenckiej. Z tego uwarunkowania wynikają wysokie wymagania, które inżynier transformacji musi spełniać na samym początku współpracy. Przedstawiono charakterystykę Gminy, łącznie z planem zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowymi jej „osiągnięciami” w zakresie budowy własnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej. Wykonano oszacowania – w pierwszej pętli iteracyjnej – transformacji TETIP Gminy za pomocą analizatora procesowej odporności elektroprosumenckiej JST. Przedstawiono sylwetkę specjalisty posiadającego znajomość oraz zrozumienie zasad TETiP, wiedzę teoretyczną i praktyczną w omawianym zakresie, interdyscyplinarne kompetencje techniczne niezbędne do zastosowania na rynkach elektroprosumeryzmu, znajomość dobrze rozumianych zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz bardzo ważne i konieczne do zrealizowania przełomowego przedsięwzięcia społeczne kompetencje nietechniczne, zapewniające efektywną współpracę z uczestnikami transformacji w osłonie JST, którymi są lokalni elektroprosumenci i mikro- oraz mali przedsiębiorcy. Artykuł przedstawia pierwsze doświadczenia Energopomiaru Elektryki, potencjalnego inżyniera transformacji energetycznej gmin do elektroprosumeryzmu.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, gmina wiejska, odporność elektroprosumencka, inżynier transformacji elektroprosumenckiej

 

Waldemar Dołęga
Oddziaływanie środowiskowe linii napowietrznych 400, 220 i 110 kV – wybrane aspekty
W artykule przedstawiono analizę wybranych elementów związanych z procesem planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej 400, 220 i 110 kV w aspekcie ochrony środowiska, wynikających z krajowych uwarunkowań prawnych. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska, które określają aspekty środowiskowe przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych. Przedstawiono potencjalne spektrum negatywnego oddziaływania środowiskowego inwestycji sieciowych, zwracając szczególną uwagę na oddziaływanie pól elektromagnetycznych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć i ich wpływ na zdrowie ludzi. Przedstawiono rozwiązania które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji sieciowej w środowisko przyrodnicze. Obejmują one: właściwą lokalizację inwestycji sieciowej, ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycję sieciową oraz stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Przy czym właściwa lokalizacja infrastruktury sieciowej ma kluczowe znaczenie w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze.
Słowa kluczowe: infrastruktura sieciowa, linie napowietrzne, ochrona środowiska, pole elektromagnetyczne, oddziaływanie

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close