Luty 2023, Numer 2 (824)


SPIS TREŚCI

 

Jerzy Trzeszczyński
O Radzie Naukowej „Energetyki” z okazji 75-lecia powstania czasopisma

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2023… z wyników i wyzwań 2022 roku

Jerzy Buchacz, Tadeusz Glinka
Śląska Szkoła Diagnostyki Transformatorów

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

P.W. PROFIL Sławomir Mroziński
Inteligentny system zarządzania oświetleniem ulicznym ECO-GIS

 

BIULETYN ENERGOPOMIARU

Eugeniusz Głowacki, Patrycja Żupa-Marczuk
Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED

Rafał Czekalski, Mateusz Ksiądz
Sezonowe magazyny ciepła

Rafał Czekalski, Bartłomiej Dziubek
Technologie wytwórcze i magazyny ciepła dla efektywnych systemów ciepłowniczych

Dariusz Dekarz
Technologie jądrowe w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych
– podsumowanie badania ankietowego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych

 

ENERGETYKA – NAUKA – PRZEMYSŁ

Iwona Gajda
„ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Licytacja

 


STRESZCZENIA

 

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2023… z wyników i wyzwań 2022 roku
W artykule podano bilans energii za rok 2022 w porównaniach z rokiem 2021. Stwierdzono m. in. że w minionym roku nastąpiła wyraźnie większa produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego i mniejsza z kamiennego i gazu ziemnego. Trwa globalna tendencja do zwiększania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po raz pierwszy od wielu lat produkcja energii elektrycznej w Polsce za 2022 rok była wyższa od jej zużycia w kraju. Zmiany dotychczasowych relacji pomiędzy produkcją energii elektrycznej i jej finalnym zużyciem mają związek ze zdarzeniami na globalnym rynku paliw w 2021 roku i nieco później ze zdarzeniami na Wschodzie. Mniejsza produkcja energii elektrycznej ze źródeł zawodowej energetyki cieplnej w ważącej części została zastąpiona generacją odnawialną. Rola generacji gazowej wyraźnie zmalała. Obraz zmian w bilansie energii za rok 2022 dopełnia różnica w imporcie i eksporcie energii elektrycznej z okresu sprzed „pandemicznego” po dzień dzisiejszy.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka w Polsce, bilans energii za rok 2022, zwiększanie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

 

Jerzy Buchacz, Tadeusz Glinka
Śląska Szkoła Diagnostyki Transformatorów
W artykule omówiono historię rozwoju transformatora na świecie i w Polsce. Przedstawiono początki Śląskiej Szkoły Diagnostyki i jej stan obecny. Przypomniano najważniejsze postacie związane z tą tematyką: założycieli fabryk transformatorów i ich osprzętu oraz profesorów Politechniki Śląskiej i ich wychowanków. Szczególną uwagę poświęcono najstarszemu w Polsce laboratorium badań izolacji, które działa nieprzerwanie w Gliwicach od ponad 60 lat oraz wkładowi ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA w rozwój diagnostyki i wspomagania eksploatacji transformatorów.
Słowa kluczowe: transformatory, eksploatacja, diagnostyka, DGA

 

Eugeniusz Głowacki, Patrycja Żupa-Marczuk
Przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej w świetle propozycji zmian dyrektywy IED
W kwietniu 2023 minie rok od przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku o zmianie dyrektywy Parlamentu i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywy IED. W artykule autorzy rozważają, jak propozycja zmian dyrektywy IED może wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej. Artykuł nie obejmuje wszystkich aspektów i propozycji ujętych we wniosku Komisji, natomiast uwzględniono w nim kluczowe kwestie techniczne mające wpływ na eksploatację instalacji.
Słowa kluczowe: dyrektywa IED, konkluzje BAT, PRTR, dyrektywa CSRD, plany transformacji, IOS, odsiarczanie spalin, SCR, SNCR, odazotowanie spalin, odpylanie, pozwolenia zintegrowane, emisje przemysłowe, efektywność środowiskowa

 

Rafał Czekalski, Mateusz Ksiądz
Sezonowe magazyny ciepła
W artykule przedstawiono ideę sezonowego magazynowania ciepła w systemach ciepłowniczych. Dokonano przeglądu potencjalnych technologii długoterminowego magazynowania ciepła wraz z opisem przykładowych instalacji. Skupiono się na magazynach typu PTES współpracujących z kolektorami słonecznymi. Przedstawiono także autorski model układu ciepłowniczego wyposażonego w sezonowy magazyn ciepła, opracowany w programie TRNSYS.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne, magazyn ciepła, sezonowe magazynowanie ciepła, modelowanie matematyczne, pompa ciepła

 

Rafał Czekalski, Bartłomiej Dziubek
Technologie wytwórcze i magazyny ciepła dla efektywnych systemów ciepłowniczych
Sektor ciepłowniczy stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją w obszarze źródeł wytwarzania. Regulacje prawne i dynamicznie zmieniające się ceny nośników energii skłaniają do inwestowania w nowe rozwiązania. W artykule przedstawiono technologie decydujące o efektywności systemu ciepłowniczego – jednym z warunków uzyskania dotacji na rozwój, a także analizę ekonomiczną jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: ciepłownictwo, odnawialne źródła energii, analiza ekonomiczna, efektywny system ciepłowniczy, transformacja ciepłownictwa, kogeneracja, magazyn ciepła, pompa ciepła, ciepło odpadowe

 

Dariusz Dekarz
Technologie jądrowe w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw ciepłowniczych
– podsumowanie badania ankietowego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Przeprowadzone w 2021 r. przez „Energopomiar” Sp. z o.o. wśród elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych oraz ciepłowni badanie ankietowe pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszy się w Polsce wdrożenie technologii jądrowych. Zastosowanie reaktorów skali małej (SMR – Small Modular Reactor) i mikro (MMR – Micro Modular Reactor) jest postrzegane jako sposób na rezygnację ze spalania paliw kopalnych (dekarbonizacja) i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Perspektywa zastosowania technologii jądrowych w ciepłownictwie wydaje się jednak na chwilę obecną raczej odległa, stąd też poszczególne przedsiębiorstwa szukają rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku.
Słowa kluczowe: technologia jądrowa, energetyka jądrowa, reaktory jądrowe, HTR, HTGR, SMR, dekarbonizacja, REPowerEU, taksonomia, ciepło, energia elektryczna, ciepłownictwo, energetyka, kogeneracja, produkcja skojarzona, ETS

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close