Maj 2020, Numer 5 (791)

ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

Andrzej JASTRZĄB
Działania Enei Elektrowni Połaniec S.A. w obszarze efektywności energetycznej

Arkadiusz BOBROWSKI
Ochrona przeciwpowodziowa obiektów na przykładzie Enei Elektrowni Połaniec S.A.

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Wojciech BETLEJ
Masz maszynę elektryczną o napięciu ponad 6 kV?
Jeśli tak, to możesz być pewien, że izolacja uzwojenia stojana jest narażona na niszczące wyładowania niezupełne

Uznanie innowacyjnej metody badawczej Firmy NNT Sp. z o.o. przez Urząd Dozoru Technicznego
– rozmowa z dr. hab. Bolesławem Augustyniakiem, Prezesem Zarządu NNT Sp. z o.o.

BIULETYN PPTE2050

Jan POPCZYK
OD DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH 2020 DO ELEKTROPROSUMERYZMU 2050.
Transformacja energetyki w trybie przełomowym

Krzysztof BODZEK
Wirtualny system elektryczny

ENERGETYKA I EKOLOGIA

Jerzy GRYKO
Model obliczania efektywności lokalnych ekologicznych systemów zasilania

LEKTURA PONNADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Wynalazki na zarazki

 

Streszczenia:

Andrzej Jastrząb
Działania Enei Elektrowni Połaniec S.A. w obszarze efektywności energetycznej
Enea Elektrownia Połaniec S.A. podejmuje działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej oparte na „Polityce efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej Enea”. Elektrownia Połaniec jest pionierem wielu działań związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Systematycznie wprowadzane są liczne rozwiązania, które ograniczają zużycie paliw i minimalizują oddziaływanie na środowisko. W artykule wymieniono najważniejsze spośród podjętych działań dotyczących efektywności energetycznej, a więc: wymianę oświetlenia, wymianę transformatorów blokowych, modernizację rurociągów parowych i termomodernizację budynku biurowego. Obecnie trwa modernizacja pomp wody chłodzącej, będąca następstwem wykonanego audytu efektywności energetycznej.
Słowa kluczowe: polityka efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej Enea, Elektrownia Połaniec, działania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną

Arkadiusz Bobrowski
Ochrona przeciwpowodziowa obiektów na przykładzie Enei Elektrowni Połaniec S.A.
Po powodziach w latach 1997 i 2001, które zagroziły bezpośrednio Elektrowni Połaniec, zaprojektowano i wykonano wokół Elektrowni mur przeciwpowodziowy o łącznej długości 4,54 km i średniej wysokości około 1,00 m. Po kolejnej powodzi w roku 2010, gdy poziom wody w Wiśle był o około 8 m wyższy od przeciętnego, mur oporowy podniesiono o około 60 cm, a grunt pod murem dodatkowo zabezpieczono przy pomocy larsenów wbijanych na głębokość 4-8 m. W miejscach, gdzie występowały kolizje z ciągami komunikacyjnymi, w murze przeciwpowodziowym wykonano wokół Elektrowni 21 przerw o szerokości od 1 m do 66 m. Znając ryzyka wiążące się z wystąpieniem wysokiej wody, w Enei Elektrowni Połaniec został zastosowany system pionowy Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej, który stanowi uzupełnienie stałych przegród przeciwpowodziowych otaczających Elektrownię. W artykule opisano zasady działania i eksploatacji tego systemu.
Słowa kluczowe: Enea Elektrownia Połaniec S.A., ochrona przeciwpowodziowa obiektów, Mobilny System Ochrony Przeciwpowodziowej

Jan Popczyk
OD DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH 2020 DO ELEKTROPROSUMERYZMU 2050
Transformacja energetyki w trybie przełomowym
Tematyka artykułu dotyczy transformacji energetyki – od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Jest szczególnie uzasadniona na obecnym etapie, gdy jej przyczyny zostały niezwykle wzmocnione przez kryzys pandemiczny. Wiele uwagi poświęcono unifikacji niespójnej jednorodności opisu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) oraz spójnej różnorodności elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że do wdrożenia niemałej części rozwiązań/koncepcji wystarczy budowa własnych, indywidualnych kompetencji, wytworzenie własnych mikroinnowacji, zbudowanie kapitału społecznego. Główny nurt transformacji przełomowej musi jednak wytworzyć pretendent zbiorowy poprzez zastosowanie presji na państwo, które jest zobowiązane ustrojowo do równoważenia obywatelskich praw wolnościowych i zasady pomocniczości.
Słowa kluczowe: energetyka, transformacja, tryb przełomowy, elektroprosumeryzm

Krzysztof Bodzek
Wirtualny system elektryczny
Celem artykułu jest pierwsza symulacyjna weryfikacja założeń elektroprosumeryzmu. W artykule rozważa się przejście od modelu obecnego energetyki, poprzez bilansowanie wydzielonego obszaru sieci (klastra), do wirtualnego systemu elektrycznego (WSE) ze współdzieloną siecią i współdzieloną opłatą sieciową między wytwórcę i odbiorcę (roaming elektryczny). Artykuł poprzez koncepcje jak i użyte słownictwo bezpośrednio nawiązuje do artykułu profesora Jana Popczyka „Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Transformacja energetyki w trybie przełomowym” (Energetyka 2020, nr 5, s. 217).
Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, symulacyjna weryfikacja, wirtualny system elektryczny

Jerzy Gryko
Model obliczania efektywności lokalnych ekologicznych systemów zasilania
Artykuł przedstawia opis metody obliczania efektywności hybrydowych lokalnych instalacji OZE. Rozważono dwa rodzaje źródeł farmy wiatrowe (EW) i źródła fotowoltaiczne (PV). Rozważono pracę instalacji w wariancie bez magazynowania energii oraz z magazynowaniem bilansowanym w okresie doby. Do magazynowania zastosowano układy akumulatorów kwasowych, litowo-jonowych oraz ogniw paliwowych zasilanych wodorem z elektrolizy wody. Metodę zilustrowano przykładem obliczeniowym. Wykonano obliczenia symulacyjne dla możliwych przypadków zmian cen taryf energii spółek dystrybucyjnych oraz zmian cen źródeł i układów akumulacji. Wskaźnikiem efektywności obrano względną jednostkową cenę rozliczeniową energii w instalacji hybrydowej (cenę jednostkową odniesioną do ceny zakupu energii z sieci). Wyniki obliczeń przykładu pozwoliły na wskazanie czynników wpływających na opłacalność tworzenia lokalnych ekologicznych systemów zasilania.
Słowa kluczowe: efektywność hybrydowych instalacji OZE, wpływ doboru mocy znamionowych źródeł EW PV na koszt energii, magazyny energii w instalacjach hybrydowych

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close