Listopad 2023, Numer 11 (833)


SPIS TREŚCI

 

BIULETYN INSTYTUTU TECHNOLOGII PALIW I ENERGII

Rafał Fryza, Janusz Lasek, Jarosław Zuwała
Czy amoniak będzie ropą naftową XXI wieku?

Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi, Edyta Misztal, Jarosław Zuwała
Magazynowanie energii. Za i przeciw wykorzystaniu biomasy odpadowej
jako materiału prekursorowego w produkcji elektrod

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Dariusz Laskowski
Efektywne zbieranie informacji o infrastrukturze technicznej w terenie ze wsparciem sztucznej inteligencji

 

PROJEKTOWANIE, INNOWACJE REMONTOWE I MODERNIZACJE W ENERGETYCE

Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Grzegorz Świt, Anna Adamczak-Bugno, Aleksandra Krampikowska
Wpływ kształtu karbu na rozkłady naprężeń i charakter zniszczenia próbek ze stali S235

Joanna Furmanek, Janusz Dobrzański
Trwałość eksploatacyjna materiału wirników turbin parowych z niskostopowych stali Cr-Mo-V

Joanna Furmanek, Janusz Dobrzański, Hanna Purzyńska
Wysokochromowe stale martenzytyczne na wirniki turbin parowych do pracy
w blokach energetycznych na parametry nadkrytyczne

Grzegorz Golański, Klaudia Klimaszewska, Hanna Purzyńska, Adam Zieliński, Marek Sroka, Mirosława Pawlyta
Możliwość prognozowania stanu procesów wydzieleniowych w stalach austenitycznych

Arkadiusz Grzywa, Aleksandra Szmit
Pomiar odkształcenia w procesie pełzania stali 13HMF za pomocą czujnika światłowodowego
i zjawiska rozpraszania wstecznego Rayleigha

Tymoteusz Jung, Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański
Procesy niszczenia wodorem na przykładzie materiałów pracujących w instalacjach wysokociśnieniowych

Henryk Kania, Anżelina Marek, Aleksandra Kupczyk, Mateusz Wiewióra, Michał Zoran, Marcin Spławski, Przemysław Kupczyk
Struktura i kinetyka wzrostu powłok Zn-5Al na stali z zakresu Sebisty’ego

Marek Nowak, Mateusz Wróbel
Praktyczne zastosowanie metody Small Punch Test w diagnostyce urządzeń ciśnieniowych

Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Wiktor Wciślik
Właściwości mechaniczne złączy spawanych metodami TIG i laserowo
z niskowęglowych stali stosowanych w energetyce

Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański
Badania pełzania w diagnostyce materiałowej urządzeń ciśnieniowych
i wyznaczaniu czasu bezpiecznej ich eksploatacji

Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański, Adam Zieliński
Nowa wysokochromowa stal martenzytyczna na elementy kotłów energetycznych
do pracy w warunkach pełzania powyżej 600oC

Andrzej Rusin, Martyna Tomala
Elementy strategii dalszej eksploatacji bloków węglowych zapewniającej
niezawodność dostaw energii przez system energetyczny

Marek Saňka
Optymalizacja procesu eksploatacji i wdrożenie cyfrowego bliźniaka turbiny EKOL w elektrowni Domoradice

Michał Urbańczyk, Janusz Adamiec
Zastosowanie technologii laserowych do łączenia rur dwuwarstwowych w przemyśle energetycznym

Stanislav Veselý
Wpływ mieszania gazu ziemnego i wodoru na pracę turbin gazowych i dmuchaw

 

FELIETONY NA CZASIE

Bogumił DUDEK
Oppenheimer

 


STRESZCZENIA

 

Rafał Fryza, Janusz Lasek, Jarosław Zuwała
Czy amoniak będzie ropą naftową XXI wieku?
W artykule podjęto rozważania na temat przyszłości rynku amoniaku i wodoru w UE. Dokonano porównania właściwości wodoru i amoniaku, w tym porównania ich wad i zalet, a także zestawiono amoniak z innymi paliwami silnikowymi. Przedstawiono wolumen produkcji amoniaku w UE i wspomniano o planowanych hubach amoniakowych. Wskazano dostępne ścieżki technologiczne produkcji zielonego amoniaku i jego zastosowania. Omówiono plan „RePowerEU”, będący odpowiedzią UE na niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję zbrojną Rosji na Ukrainę, którego celem jest przyjęcie ambitniejszych celów oraz przyspieszenie transformacji energetycznej i dekarbonizacji przemysłu, a także poddano krytycznej ocenie realność tego planu. Dla kontrastu przybliżono również japońską Mapę Drogową dla amoniaku, która opiera się na współspalaniu amoniaku w elektrowniach cieplnych i jako paliwa do napędu statków. Omówiono także działalność ITPE w zakresie wykorzystania amoniaku jako nośnika energii, m.in. projekt „MethaHydrAmmon”. Uzasadniono, iż amoniak i wodór powinny być postrzegane jako możliwe do zastosowania nośniki energii z całej palety dostępnych rozwiązań. Należy traktować je jednak, jako jedne, ale nie jedyne nośniki energii i tylko do pewnego udziału w całym miksie energetycznym dla zapewnienia dywersyfikacji i bezpieczeństwa energetycznego.


Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi, Edyta Misztal, Jarosław Zuwała

Magazynowanie energii. Za i przeciw wykorzystaniu biomasy odpadowej jako materiału prekursorowego w produkcji elektrod
W Instytucie Technologii Paliw i Energii przeprowadzono prace mające na celu wybór i ocenę rozlicznych prekursorów pochodzących z biomasy surowej i odpadowej, pod kątem możliwości wykorzystania ich w produkcji elektrod SC lub matryc dla nośników ciepła w układach zmiennofazowych. Testowano m.in. materiały pochodzące z przemysłu tytoniowego, RDF, pellet ze słomy i odpady meblarskie MDF. Biomasa odpadowa poddana modyfikacjom, tj. pirolizie, aktywacji, modyfikacji jonami Cu i Ag, wykazywała się bardzo korzystnymi i rokującymi właściwościami. Prace pozwoliły określić morfologię (SEM, optyczna), ocenić podatność na modyfikacje poszczególnych materiałów, a także ich stabilność, użyteczną powierzchnię właściwą i porowatość.


Ihor Dzioba, Sebastian Lipiec, Grzegorz Świt, Anna Adamczak-Bugno, Aleksandra Krampikowska

Wpływ kształtu karbu na rozkłady naprężeń i charakter zniszczenia próbek ze stali S235
W artykule podjęto próbę oceny wpływu kształtu karbu na rozkłady naprężeń oraz charakter zniszczenia próbek ze stali pobranej z infrastruktury gazociągu (stal S235). Analizy oparto na wynikach różnych podejść badawczych: wynikach badań laboratoryjnych z rejestracją sygnałów emisji akustycznej (AE) oraz rezultatów symulacji numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Pozwoliło to na określenie charakteru rozwoju naprężeń w próbkach wraz z przyłożonym obciążeniem oraz wyznaczenie wartości krytycznych w momencie zniszczenia. Dane te mogą być wykorzystane do definicji kryterium zniszczenia analizowanej stali.


Joanna Furmanek, Janusz Dobrzański

Trwałość eksploatacyjna materiału wirników turbin parowych z niskostopowych stali Cr-Mo-V
W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów wirników turbin parowych z niskostopowych stali typu Cr-Mo-V o różnym stopniu wyczerpania. Celem było określenie przydatności tych materiałów do dalszej eksploatacji po znacznym przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy. Oceny stanu mikrostruktury dokonano na podstawie ujawnionych obrazów struktury w skaningowym mikroskopie elektronowym oraz stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych po rentgenowskiej analizie składu fazowego osadów węglików. Oceny właściwości użytkowych dokonano na podstawie uzyskanych wyników właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz wyznaczonej trwałości resztkowej i resztkowej rozporządzalnej w skróconych próbach pełzania, a także na podstawie szybkości pełzania z krzywych pełzania dla parametrów temperaturowo-naprężeniowych odpowiadających eksploatacyjnym. Zaproponowano schemat zmian w strukturze badanych stali odniesionych do stopnia wyczerpania.


Joanna Furmanek, Janusz Dobrzański, Hanna Purzyńska

Wysokochromowe stale martenzytyczne na wirniki turbin parowych do pracy w blokach energetycznych na parametry nadkrytyczne
Przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości wytrzymałościowych stali X12CrMoWVNbN10-1-1 i 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB2) stosowanych na wirniki turbin eksploatowanych przy parametrach nadkrytycznych. Dokonano również ich porównania z właściwościami dla stali P92.


Grzegorz Golański, Klaudia Klimaszewska, Hanna Purzyńska, Adam Zieliński, Marek Sroka, Mirosława Pawlyta

Możliwość prognozowania stanu procesów wydzieleniowych w stalach austenitycznych
Procesy wydzieleniowe w żarowytrzymałych stalach austenitycznych są głównym mechanizmem degradacji ich mikrostruktury i właściwości użytkowych. Przewidywanie składu fazowego wydzieleń za pomocą wykresów czas – temperatura – wydzielanie, może być pomocne przy oszacowaniu czasu bezpiecznej eksploatacji elementów wykonanych z tych materiałów.


Arkadiusz Grzywa, Aleksandra Szmit

Pomiar odkształcenia w procesie pełzania stali 13HMF za pomocą czujnika światłowodowego i zjawiska rozpraszania wstecznego Rayleigha
Pomiar odkształcenia pełzania elementów pracujących w warunkach podwyższonej temperatury jest trudny do zrealizowania przy użyciu standardowych metod ekstensometrycznych. Opisano opracowany system oparty na jednomodowych czujnikach światłowodowych połączonych z analizatorem widma optycznego, bazującego na zjawisku rozpraszania wstecznego Rayleigha do długookresowego pomiaru zjawiska pełzania w warunkach podwyższonej temperatury. Światłowodowy system pomiarowy HT-FOLLMS (High Temperature – Fiber Optic Long Life Measurement System) był na tyle stabilny, że umożliwił przeprowadzenie pełnego testu pełzania aż do zerwania próbki testowanej w temperaturze 560oC przez okres dwóch lat (720 dni).


Tymoteusz Jung, Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański

Procesy niszczenia wodorem na przykładzie materiałów pracujących w instalacjach wysokociśnieniowych
Omówiono wpływ obecności wodoru w stali o osnowie ferrytycznej na kruchość wodorową oraz równoczesne oddziaływania wodoru i pełzania w stopie o strukturze austenitycznej na przykładach wybranych elementów długotrwale eksploatowanych instalacji w przemyśle energetycznym i petrochemii.


Henryk Kania, Anżelina Marek, Aleksandra Kupczyk, Mateusz Wiewióra,
Michał Zoran, Marcin Spławski, Przemysław Kupczyk
Struktura i kinetyka wzrostu powłok Zn-5Al na stali z zakresu Sebisty’ego
W artykule przedstawiono wyniki badań wytwarzania powłok Zn-5Al na stali z zakresu Sebisty’ego. Określono kinetykę wzrostu powłok w temperaturze 440oC. Ujawniono mikrostrukturę (SEM), wykonano mikroanalizę EDS w charakterystycznych mikroobszarach oraz określono skład fazowy (XRD) na przekroju powłok. Stwierdzono, że wzrost powłoki odpowiada przebiegowi parabolicznemu, a jej struktura jest warstwowa, w której skład wchodzi głównie eutektyka Zn-Al oraz faza międzymetaliczna FeAl3.


Marek Nowak, Mateusz Wróbel

Praktyczne zastosowanie metody Small Punch Test w diagnostyce urządzeń ciśnieniowych
Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych jest stale aktualnym problemem zarówno w przemyśle energetycznym, petrochemicznym czy chemicznym. W celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji urządzeń istotne jest dostarczenie informacji o stanie materiału badanego obiektu. Dane te pozyskuje się dzięki wykorzystaniu różnych metod badawczych, niekiedy mocno inwazyjnych. Alternatywą może być wykorzystanie metody Small Punch Test (SPT). W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody SPT w praktyce przemysłowej do wyznaczenia własności wytrzymałościowych materiałów stosowanych do budowy urządzeń dla branży energetycznej i petrochemicznej oraz możliwości wykorzystania tej metody do wyznaczenia temperatury przejścia w stan kruchy. Dodatkowo pobrany materiał pozwolił na przeprowadzenie dodatkowych badań, tj. badań mikrostruktury za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego oraz pomiarów twardości.


Tadeusz Pała, Ihor Dzioba, Wiktor Wciślik

Właściwości mechaniczne złączy spawanych metodami TIG i laserowo z niskowęglowych stali stosowanych w energetyce
W artykule zestawiono wyniki badań doczołowych złączy spawanych wykonanych metodą laserową oraz konwencjonalną TIG. Spawanymi materiałami były stale chromowo-molibdenowych w gatunku 16Mo3 oraz 13CrMo4-5. Przeprowadzone badania obejmowały wyznaczenie rozkładów twardości, właściwości mechanicznych oraz odporności na pękanie w poszczególnych odcinkach złączy spawanych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zastosowane technologie spawania laserowego podobnie do konwencjonalnego umożliwiają uzyskanie złączy spawanych o dobrej jakości i wytrzymałości.


Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański

Badania pełzania w diagnostyce materiałowej urządzeń ciśnieniowych i wyznaczaniu czasu bezpiecznej ich eksploatacji
W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia skróconych prób pełzania oraz prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby w ocenie trwałości resztkowej i resztkowej trwałości rozporządzalnej materiałów po długotrwałej pracy w warunkach pełzania. Przedstawiono również charakterystykę maszyn do badań pełzania, umożliwiających wykonywanie tych badań w zaostrzonym rygorze temperaturowym.


Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański, Adam Zieliński

Nowa wysokochromowa stal martenzytyczna na elementy kotłów energetycznych do pracy w warunkach pełzania powyżej 600oC
Zaproponowano nową stal wysokochromową na wężownice wyższych stopni przegrzewacza pary o odporności na pełzanie porównywalnej ze austenityczną stalą TP347HFG oraz o pozostałych właściwościach mechanicznych odpowiadających stali P92.


Andrzej Rusin, Martyna Tomala

Elementy strategii dalszej eksploatacji bloków węglowych zapewniającej niezawodność dostaw energii przez system energetyczny
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce w okresie najbliższych kilkunastu lat wymaga utrzymania w systemie pewnej liczby jednostek węglowych, dla których z kolei wymagane jest opracowanie strategii ich dalszej pracy w warunkach zwiększonej elastyczności. W artykule przedstawiono przykłady niezbędnych działań, które powinny pozwolić na prowadzenie dalszej eksploatacji przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.


Marek Saňka

Optymalizacja procesu eksploatacji i wdrożenie cyfrowego bliźniaka turbiny EKOL w elektrowni Domoradice
Pierwsza część artykułu przedstawia nowoczesną optymalizację pracy turbiny parowej dla zmienionych trybów kogeneracyjnych pracy elektrowni zgodnie z żądaniem operatora, wykorzystując aktualną wiedzę na temat określania długoterminowych bezpiecznych granicznych trybów pracy turbin parowych. Druga część koncentruje się na prezentacji zrealizowanego pilotażowego wdrożenia cyfrowej turbiny bliźniaczej w systemie sterowania elektrowni, zapewniającego operatorowi zaawansowany monitoring i kontrolę pracy w celu minimalizacji negatywnych skutków spadku żywotności turbiny.


Michał Urbańczyk, Janusz Adamiec

Zastosowanie technologii laserowych do łączenia rur dwuwarstwowych w przemyśle energetycznym
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania technologii laserowych do łączenia doczołowego rur dwuwarstwowych (composite tubes) stosowanych w przemyśle energetycznym, m.in. w spalarniach śmieci. Badania były realizowane na rurach dwuwarstwowych z gatunku 3R12/4L7 i Sanicro 38/4L7 o wymiarach ø 63,5×6,53 mm firmy Alleima (Sandvik).


Stanislav Veselý

Wpływ mieszania gazu ziemnego i wodoru na pracę turbin gazowych i dmuchaw
System tranzytowy gazu ziemnego z Azji i Europy Wschodniej do Czech i Niemiec jest wyposażony w stacje sprężania, w których jako jednostki napędowe pracują między innymi turbiny gazowe GT750-6 i turbodmuchawy TD-260-14-1M/TS. Maszyny te zostały wyprodukowane w Czechach, a EKOL stale je modernizuje. Ponieważ Komisja Europejska promuje wykorzystanie wodoru jako priorytet w ramach polityki dekarbonizacji Unii Europejskiej, NET4GAS ma za zadanie stopniowo mieszać wodór z gazem ziemnym, tak aby po 2040 r. przejść na spalanie czystego wodoru. Przedstawiono wyniki obliczeń cyklu pracy turbiny gazowej GT750-6 na paliwie – gaz ziemny i na paliwie – gaz ziemny + wodór.

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close