Czerwiec 2023, Numer 6 (828)


SPIS TREŚCI

BIULETYN PRO NOVUM

Jerzy Trzeszczyński
Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków klasy 200 MW podczas kontynuowania ich eksploatacji

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski
Określanie i monitorowanie zapasów trwałości elementów krytycznych na potrzeby przedłużonej eksploatacji bloków energetycznych w nowych reżimach pracy

Paweł Gawron
Zagrożenia korozyjne na blokach energetycznych o zwiększonej elastyczności


Grzegorz Czempik, Zbigniew Szymański, Tomasz Mnich

Produkcja, próby fabryczne i eksploatacja transformatorów energetycznych w okresie gwarancyjnym

Julian Wiatr
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Wymagania podstawowe oraz zasady dopuszczania w ochronie przeciwpożarowej

Andrzej Książkiewicz
Kompensacja mocy biernej w obiektach z asymetrycznym obciążeniem


OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Ekwadorze


LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił Dudek
Okno mojego serca


STRESZCZENIA

Jerzy Trzeszczyński
Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków klasy 200 MW podczas kontynuowania ich eksploatacji
Kontynuowanie eksploatacji bloków klasy 200 MW nie ma aktualnie racjonalnej alternatywy. Stwarza nadzieję na pokrycie prognozowanego, ujemnego bilansu mocy w polskim systemie elektroenergetycznym po 2025 roku oraz może zapewnić bezpieczne dla KSE znaczne zwiększenie generacji ze źródeł OZE. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga pilnego opracowania strategii eksploatacji bloków 200 MW, w tym zwłaszcza utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo i dyspozycyjność, z uwzględnieniem coraz bardziej regulacyjnego charakteru ich eksploatacji, w perspektywie ok. 2035 roku. Przedstawiona propozycja strategii postępowania dotyczy bloków klasy 200 MW z możliwością wykorzystania niektórych jej komponentów na blokach/głównych urządzeniach cieplno-mechanicznych, eksploatowanych przy takich samych lub podobnych parametrach pracy i wykonanych z zastosowaniem takich samych/podobnych materiałów oraz technologii.


Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski

Określanie i monitorowanie zapasów trwałości elementów krytycznych na potrzeby przedłużonej eksploatacji bloków energetycznych w nowych reżimach pracy
Trwałość znacznej części elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych od wielu lat nie jest limitowana przez czas eksploatacji, lecz przez intensywność regulacyjnego trybu pracy oraz jakość eksploatacji i remontów. Wykorzystując dostępne metody badań i systemy diagnostyczne oraz metody obliczeniowe, w tym oparte na modelowaniu MES i kryteriach mechaniki pękania można z wystarczającą dla praktyki dokładnością określać zapasy trwałości elementów krytycznych, także wtedy gdy ich praca może odbywać się w trybie warunkowym.


Paweł Gawron

Zagrożenia korozyjne na blokach energetycznych o zwiększonej elastyczności
Problemy korozyjne nieodłącznie towarzyszą pracy bloków energetycznych niezależnie od trybu ich pracy. Rozpoznane i opanowane w stopniu wystarczającym zjawiska korozyjne na blokach pracujących w trybie normalnym, w przypadku bloków pracujących w trybie intensywnej regulacji i zwiększonej elastyczności, nabierają nowego wymiaru. Do typowych mechanizmów niszczenia dochodzą czynniki charakterystyczne dla elastycznego trybu pracy bloków, istotne z punktu widzenia intensyfikacji procesów niszczenia korozyjnego. Elastyczne warunki pracy urządzeń wytwórczych generują nowy zakres zjawisk o potencjale zjawisk korozyjnych. Systemowe podejście do przetwarzania informacji, w tym danych diagnostycznych, daje szanse na podjęcie adekwatnych do zagrożenia działań prewencyjnych i utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń.


Grzegorz Czempik, Zbigniew Szymański, Tomasz Mnich

Produkcja, próby fabryczne i eksploatacja transformatorów energetycznych w okresie gwarancyjnym
W artykule omówiono zagadnienia związane z nadzorem nad produkcją transformatorów energetycznych. Przedstawiono powody, dla których proces zamawiania transformatora powinien być nadzorowany przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, niezależną od producenta transformatora. Omówiono podstawowe wymagania, jakie powinna ona spełniać. Wskazano etapy zamawiania transformatora oraz zakres badań, które powinny odbywać się pod nadzorem. Zaprezentowano także wybrane przypadki uszkodzeń wykrytych w trakcie prób fabrycznych.


Julian Wiatr

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Wymagania podstawowe oraz zasady dopuszczania w ochronie przeciwpożarowej
Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zapisy tego dokumentu wymagają stosowania PWP w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000 m3 lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem bez określania dolnej granicy kubatury. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został zakwalifikowany jako urządzenie przeciwpożarowe, które podlega uzgodnieniu w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Natomiast warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. W artykule podano m.in. przykładowy schemat zasilania budynku wyposażonego w PWP, zgodny z normami oraz rozwiązania techniczne sterowania PWP.


Andrzej Książkiewicz

Kompensacja mocy biernej w obiektach z asymetrycznym obciążeniem
Szereg obiektów zasilanych energią elektryczną charakteryzuje się niesymetrycznym poborem mocy w każdej z faz. Prowadzi to do wystąpienia problemów w zakresie kompensacji mocy biernej. Pojawiają się również sytuacje, gdzie pobór mocy na każdej z faz może wyróżniać się innym charakterem pobieranej mocy biernej. Wykorzystanie statycznych generatorów mocy biernej pozwala na realizację kompensacji w układach z asymetrią obciążenia, zarówno w zakresie charakteru mocy kompensowanej, jak i jej wartości, różnych dla każdej z faz.

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close