Czerwiec 2021, Numer 6 (804)

W numerze m.in.:

Wojciech KOSTOWSKI, Aleksandra STARZAK, Krzysztof PAJĄCZEK, Piotr NIEDZIELSKI, Jacek KALINA, Andrzej JEDYNAK, Adam PRZYBYŁ, Sylwia RUSEK

Potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w wybranych tłoczniach gazu

Julian WIATR
Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Waldemar DOŁĘGA
Eksploatacja stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Michael T. JOBCZYK
Transformatory olejowe – ryzyko eksplozji i pożaru kluczowym aspektem ochrony środowiska

 

Krzysztof BILLEWICZ
Produkcja energii a usługi systemowe – możliwe konsekwencje odchodzenia od węgla
Artykuł dyskusyjny

Stefan GIERLOTKA
Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

 

DYLEMATY, KONTROWERSJE

Krzysztof RZYMKOWSKI, Jacek NOWICKI
Kryteria wyboru dostawcy technologii bloków jądrowych dla energetyki polskiej

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Energetyka w Patagonii

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Jerzy HICKIEWICZ, Piotr RATAJ, Przemysław SADŁOWSKI
150. rocznica urodzin Jana Rzewnickiego (1871–1944)

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Wiek energetyków

Streszczenia:

Wojciech Kostowski, Aleksandra Starzak, Krzysztof Pajączek, Piotr Niedzielski, Jacek Kalina, Andrzej Jedynak, Adam Przybył, Sylwia Rusek

Potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w wybranych tłoczniach gazu

W artykule przedstawiono potencjał ciepła odpadowego w tłoczniach gazu na przykładzie trzech obiektów. Na podstawie danych pomiarowych i znamionowych sporządzono charakterystyki generacji ciepła odpadowego. Następnie określono trzy potencjalne grupy odbiorców: odbiorca własny tłoczni, odbiorcy komunalni w pobliskich miejscowościach, hipotetyczny odbiorca przemysłowy. Dla tych odbiorców również sporządzono charakterystyki poboru. Przeprowadzono bilanse w układzie 8760 h/rok. Stwierdzony potencjał ponad 300 000 GJ ciepła odpadowego na Tłoczniach 1–3 może być zagospodarowany, przy czym najwyższy stopień zagospodarowania (65%) można uzyskać na Tłoczni 2 przy zasilaniu odbiorców komunalnych. Stopień pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców waha się od 35 do 83%, co wynika z nieciągłej podaży ciepła odpadowego. Kierunkiem dalszych prac jest badanie możliwości akumulacji ciepła.
Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, tłocznie gazu, charakterystyki generacji ciepła odpadowego, akumulacja ciepła

 

Julian Wiatr

Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

W sieciach elektroenergetycznych nn uziemienia stanowią bardzo ważny element ochrony przeciwporażeniowej. Wymagania w tym zakresie zostały określone w normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. Wymagania te są jednak bardzo często błędne interpretowane wskutek przyjętych upraszczających założeń.
Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, uziemienia, norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

 

Waldemar Dołęga

Eksploatacja stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych

W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach energetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.
Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, eksploatacja, przedsiębiorstwo energetyczne

 

Krzysztof Billewicz

Produkcja energii a usługi systemowe – możliwe konsekwencje odchodzenia od węgla
Artykuł dyskusyjny

W artykule poruszono następujące zagadnienia: produkcja energii a usługi systemowe, nadprodukcja energii słonecznej, poziom systemu dystrybucyjnego, zmiany struktury taryf, magazynowanie energii elektrycznej, magazynowanie a taryfy, celowość stosowania magazynowania energii a korzyści dla inwestora. Wraz z zamykaniem wielkich elektrowni konwencjonalnych zmieni się paradygmat wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłu. Konieczne będzie przeprojektowanie sieci przesyłowych i zapewne również dystrybucyjnych.
Słowa kluczowe: produkcja energii elektrycznej, nadprodukcja energii słonecznej, magazynowanie energii elektrycznej

 

Stefan Gierlotka

Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

Podatność człowieka na działanie prądu rażeniowego jest uzależniona od wartości impedancji ciała w chwili rażenia. Przyczyną zwiększającą prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych skutków rażenia prądem elektrycznym są specyficzne warunki środowiskowe. W artykule przedstawiono adaptację wcześniejszych badań zmian impedancji ciała człowieka od klimatu określonego metodą katatermometryczną na bardziej przydatną zależność od temperatury i wilgotności względnej środowiska.
Słowa kluczowe: prąd rażeniowy, wartość impedancji ciała człowieka w chwili rażenia, warunki środowiskowe

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close