Marzec 2022, Numer 3 (813)


SPIS TREŚCI

 

ENERGETYKA I ENERGETYKA JĄDROWA

Jacek Nowicki
Elektrownia Jądrowa Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
na bazie bloków energetycznych z reaktorami APR-1400

 

ENERGETYKA I PRODUCENCI

Janusz Zajączkowski
Automatyzacja pomiaru pH i potencjału redoks zawiesiny absorpcyjnej
w instalacjach mokrego odsiarczania spalin z kotłów energetycznych

 

BIULETYN PRO NOVUM

Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski
Wykorzystanie parametrycznych bliźniaków cyfrowych do analizy trwałości kadłubów turbiny podczas uruchomień

Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki
Modelowanie numeryczne – przydatne narzędzie inżynierskie dla poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych

Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas
Modelowanie zjawisk w układzie przepływowym turbiny towarzyszących pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym

Dariusz Broda, Andrzej Kałuża
Uczenie maszynowe w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji

Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Tomasz Bijak, Agnieszka Rauk-Borcz, Wojciech Sikorski
Aktualne problemy identyfikowane podczas diagnostyki turbin ciepłowniczych

Grzegorz Golański, Jerzy Trzeszczyński, Cezary Kolan
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali P911 po długotrwałej eksploatacji w temperaturze 560oC

Grzegorz Golański, Cezary Kolan, Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali bainitycznej Cr-Mo po eksploatacji

Stefania Stachura
Zmiany struktury i własności mechanicznych w stalach i staliwach eksploatowanych w podwyższonych temperaturach

Wspomnienie i pożegnanie Pani Profesor

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan Gierlotka
Energetyka w Iranie

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…
Bogumił Dudek
Nadchodzi III wojna światowa

 


STRESZCZENIA

 

Jacek Nowicki
Elektrownia Jądrowa Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na bazie bloków energetycznych z reaktorami APR-1400
W latach 2020-2021 uruchomione zostały dwa bloki Elektrowni Jądrowej Barakah – pierwszego obiektu energetyki jądrowej w krajach arabskich. Wkrótce zostaną uruchomione kolejne dwa bloki. Ta nowoczesna elektrownia powstała na bazie technologii reaktorów APR-1400 generacji III+ rozwijanych w Republice Korei od ćwierćwiecza. Bazą sukcesów dla koreańskich konstrukcji APR-1400 i wcześniejszej OPR-1000 stał się amerykański reaktor System 80 nieistniejącej już dziś firmy Combustion Engineering. Ten bezprecedensowy sukces energetyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanowi przykład dla wielu krajów świata zdecydowanych na rozwój energetyki jądrowej w procesie transformacji energetycznej od źródeł wykorzystujących tradycyjne paliwa kopalne do nowoczesnych źródeł zeroemisyjnych.
Słowa kluczowe: Elektrownia Jądrowa Barakah, reaktory System 80, reaktory OPR-1000, reaktory APR-1400, energetyka jądrowa w krajach Bliskiego Wschodu KEPCO, KHNP, FANR, ENEC

 

Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski
Wykorzystanie parametrycznych bliźniaków cyfrowych do analizy trwałości kadłubów turbiny podczas uruchomień
Kadłuby turbiny, jako elementy krytyczne bloku energetycznego, są poddawane zmiennym obciążeniom termicznym i mechanicznym. Charakter obciążeń powoduje względnie duże deformacje kadłubów oraz ich uszkodzenia związane ze zmęczeniem termomechanicznym. Wykorzystując symulację komputerową (MES) możliwe jest wyznaczenie stanów naprężenia i przemieszczenia kadłubów w trakcie ich pracy oraz w czasie uruchomień i odstawień. Uzyskane wyniki symulacji pozwalają na określenie lokalizacji najbardziej wytężonych miejsc oraz na oszacowanie zmian trwałości elementów. Niestety, ze względu na rozmiar modeli numerycznych potrzebnych do uzyskiwania wysokiej jakości wyników obliczeń i średnie dostępne moce obliczeniowe stacji inżynierskich, czas symulacji uniemożliwia prowadzenie obliczeń w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem tego problemu jest sprowadzenie modelu numerycznego do modelu zredukowanego, który odzwierciedla zachowanie modelu MES znacznie zmniejszając koszt obliczeniowy konieczny do prowadzenia symulacji. Parametryczne modele zredukowane kadłubów turbin umożliwiają analizę ich stanu wytężenia w czasie rzeczywistym oraz dla symulowanych warunków pracy. Zastosowanie modeli zredukowanych pozwala również na prognozowanie trwałości elementów, co przekłada się na możliwość wdrożenia planów badań i remontów opartych na analizie pracy i rzeczywistego obciążenia urządzenia. W artykule przedstawiono przykład zastosowania podejścia do oceny trwałości kadłubów turbiny z wykorzystaniem parametrycznych modeli zredukowanych.
Słowa kluczowe: ocena trwałości kadłubów turbiny, parametryczne modele zredukowane kadłubów turbin, możliwości zastosowania parametrycznych bliźniaków cyfrowych (Digital Twin) do analizy trwałości kadłubów turbiny

 

Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki
Modelowanie numeryczne – przydatne narzędzie inżynierskie dla poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych
W artykule przedstawiono kilka wybranych aspektów zastosowania modelowania numerycznego w realizacji prac naukowo-badawczych. Zaproponowane podejście i metodyka postępowania mogą być zastosowane w obliczeniach i ocenie warunków pracy rzeczywistych elementów, układów, bądź urządzeń energetycznych, a wyniki obliczeń posłużyć mogą zwłaszcza dla ułatwienia analizy bieżącej pracy, jak i optymalizacji wydajności oraz wydłużenia trwałości i czasu eksploatacji analizowanych urządzeń.
Słowa kluczowe: eksploatacja urządzeń energetycznych, modelowanie numeryczne

 

Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas
Modelowanie zjawisk w układzie przepływowym turbiny towarzyszących pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym
W artykule opisano modelowanie w programie MATLAB procesu z wykorzystaniem wirtualnych modeli odwzorowujących rzeczywiste elementy turbozespołu. Analizie poddano model turbiny składający się z czterech submodeli, które mogą pracować niezależnie od siebie. Są to modele części WP, SP, NP oraz model skraplacza pary. Analizę procesu przeprowadzono symulując pracę bloku energetycznego przy obniżonym minimum (129-90 MW). Za pomocą wirtualnych modeli można określić sprawność danej części turbiny oraz moc jaką generuje. Przedstawiono przykładowe kierunki dalszego rozwoju modelowania w programie MATLAB w tym możliwość integracji z modelami termo-mechanicznymi wykonanymi w programie ANSYS.
Słowa kluczowe: MATLAB, modelowanie procesów, diagnostyka turbin, minimum techniczne

 

Dariusz Broda, Andrzej Kałuża
Uczenie maszynowe w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji
Zauważalny w ostatnich latach postęp technologiczny w obrębie przetwarzania dużych zbiorów danych, a przede wszystkim Uczenie Maszynowe (UM), otwiera nowe perspektywy w cyfryzacji zakładów przemysłowych. Postęp zdecydowanie przyspieszył na skutek gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań, które utożsamiane są bezpośrednio z takimi pojęciami, jak Industry 4.0 czy Big Data. Geneza tych pojęć jest bezpośrednio związana z dynamicznym wzrostem ilości danych pozyskiwanych i gromadzonych przez zakłady przemysłowe. Wśród szerokiego zbioru technologii pozwalających na efektywną pracę z danymi wyróżniają się algorytmy uczenia maszynowego, pozwalające na automatyczne grupowanie, klasyfikację, wykrywanie wzorców oraz prognozę w wielowymiarowych zbiorów danych, których analiza przy pomocy klasycznych metod eksploracji zajęłaby tygodnie albo i miesiące. Postępująca cyfryzacja otwiera nowe możliwości przed przedsiębiorstwami, pozwalając na sprawniejsze zarządzanie majątkiem oraz optymalizację procesów przemysłowych oraz biznesowych.
Słowa kluczowe: Uczenie Maszynowe (UM), cyfryzacja zakładów przemysłowych, optymalizacja procesów przemysłowych i biznesowych, rola metod UM w diagnostyce oraz konserwacji maszyn i urządzeń

 

Grzegorz Golański, Jerzy Trzeszczyński, Cezary Kolan
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali P911 po długotrwałej eksploatacji w temperaturze 560oC
Przedstawiono wyniki badań metaloznawczych stali P911 po ok. 70 000 godzin eksploatacji w temperaturze 560oC. Przeprowadzone badania wykazały względnie niewielki stopień degradacji badanego materiału, po eksploatacji obserwowano zachowaną listwową mikrostrukturę martenzytyczną. Wykazano, że zmiany w mikrostrukturze badanej stali polegały na: procesach zdrowienia i rekrystalizacji osnowy oraz utworzeniu ciągłej siatki węglików M23C6 po granicach ziaren byłego austenitu. Stosunkowo niewielkie zmiany w mikrostrukturze stali P911 były związane z relatywnie niską temperaturą eksploatacji. Przełożyło się to na właściwości mechaniczne stali P911, które po eksploatacji nadal były wyższe od normatywnych wymagań.
Słowa kluczowe: stal P911, badania metaloznawcze, długotrwała eksploatacja, właściwości mechaniczne stali P911

 

Grzegorz Golański, Cezary Kolan, Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali bainitycznej Cr-Mo po eksploatacji
Badaniu poddano próbki pobrane z wycinka rury wykonanej ze stali bainitycznej P5 (X11CrMo5). Badany materiał pracował w temperaturze 534°C przez ponad 93 000 godzin. Po eksploatacji badana stal charakteryzowała się nadal zachowaną mikrostrukturą bainityczną z licznymi wydzieleniami. Wydzielenia typu M23C6 obserwowano na granicach ziaren byłego austenitu, na granicach listew bainitu, natomiast wewnątrz listew bainitu ujawniono obecność cząstek M2C i M23C6. Badana stal charakteryzowała się względnie niewielkim stopniem degradacji mikrostruktury i właściwościami wytrzymałościowymi wyższymi od wymagań normatywnych.
Słowa kluczowe: stal bainityczna Cr-Mo, właściwości mechaniczne stali, degradacja mikrostruktury, właściwości wytrzymałościowe

 

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close