Lipiec 2020, Numer 7 (793)

Jacek KALINA, Wojciech STANEK
Integracja systemowa technologii akumulacji energii elektrycznej

BIULETYN PPTE2050

Jan POPCZYK
Trzy fale elektroprosumeryzmu

Krzysztof BODZEK
Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu(WSE) do wskazówek projektowania
struktury miksu energetycznego – studium przypadków

Andrzej JURKIEWICZ, Dariusz WERESZCZYŃSKI, Marcin FICE
Mikroelektrownia biogazowa (µEB) on-off grid z siecią terminali STD w systemie(WSE)
przeznaczonym do testowania w sandboxie – studium przypadku

Krystian Leonard CHRZAN
Kompozytowe poprzeczniki izolacyjne do kompaktowych linii wysokich napięć

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Syberyjska energetyka

ENERGETYKA I CIEKAWE KSIĄŻKI

Przemysław SADŁOWSKI, Jerzy HICKIEWICZ
Towarzystwo Radiotechniczne „Elektrit”

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Znaki czasu

 

Streszczenia:

Jacek Kalina, Wojciech Stanek
Integracja systemowa technologii akumulacji energii elektrycznej
W artykule dokonano ogólnego omówienia najważniejszych zagadnień związanych wdrażaniem do systemu energetycznego technologii magazynowania energii elektrycznej, w tym przeglądu dostępnych i nowych koncepcji rozwiązań technologicznych. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi złożoności problematyki magazynowania energii elektrycznej we współczesnych systemach energetycznych, a także trendów rozwojowych, które w przyszłości mogą stanowić rzeczywiste rozwiązania infrastruktury technicznej rynku energii.
Słowa kluczowe: system energetyczny, akumulacja energii elektrycznej

Jan Popczyk
Trzy fale elektroprosumeryzmu
Ekologiczna natura, produkcja fabryczna i skalowalność rozwiązań elektroprosumeryzmu powodują, że bardzo łatwo staje się on przekładalny na stosunki społeczne. Cechy te prowokują do wykorzystania metafory trzech fal do opisu dynamiki rozwoju elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050. Temu jest poświęcony artykuł. Jednocześnie wychodzi on naprzeciw potrzebie tego opisu, czyli potrzebie dobrego zorganizowania poznania elektroprosumeryzmu. W artykule proponuje się kanoniczny zbiór osłon kontrolnych jako podstawowe narzędzie badawcze elektroprosumeryzmu. Wstępne analizy przeprowadzone z wykorzystaniem tego zbioru prowadzą do brzemiennego w skutki praktycznego wyniku, mianowicie pokazują możliwość autonomizacji (przejścia w tryb pracy off-system) rynku energii elektrycznej: na poziomie niskiego napięcia dla ok. 30% mieszkańców Polski (sołectwa z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys.), na poziomie średniego napięcia dla ok. 20% (gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz na poziomie 110 kV dla ok. 20% (miasta 50 do 500 tys. mieszkańców). Zaprezentowane wyniki, szokujące, byłyby jeszcze bardziej szokujące gdyby nie efektywność energetyczna elektroprosumeryzmu [1]. Mianowicie, 3-krotnie wyższa względem rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) energetyki paliw kopalnych WEK (to w Polsce, ale na świecie ta krotność jest obecnie z dużym prawdopodobieństwem podobna). I dalej, 6-krotnie wyższa względem rynków energii chemicznej energetyki paliw kopalnych WEK (w Polsce, i podobnej na świecie, ale względem rynków energii chemicznej i jądrowej).
Słowa kluczowe: energetyka, transformacja, tryb przełomowy, elektroprosumeryzm

Krzysztof Bodzek
Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu(WSE) do wskazówek projektowania struktury miksu energetycznego – studium przypadków
Transformacja polskiej energetyki wymaga zmiany sposobu dostarczania energii elektrycznej, w której niezwykle istotne jest wykorzystanie synergii wynikającej z zastosowania wielu technologii wytwórczych, a także magazynowania energii elektrycznej oraz kształtowania profilu zapotrzebowania. W artykule rozpatruje się cztery charakterystyczne obszary bilansowania – od obszarów wiejskich do Warszawy. Każdy z charakterystyczną strukturą źródeł wytwórczych, dopasowaną do profilu zapotrzebowania. Każdy analizowany za pomocą symulacji wykorzystującej profile zapotrzebowania i produkcji, charakterystyczne dla elektroprosumeryzmu.
Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, symulacyjna weryfikacja, jednostki samorządu terytorialnego

Andrzej Jurkiewicz, Dariusz Wereszczyński, Marcin Fice
Mikroelektrownia biogazowa (µEB) on-off grid z siecią terminali STD w systemie(WSE) przeznaczonym do testowania w sandboxie – studium przypadku
Uzyskane wyniki bilansów dla przykładowej wiejskiej sieci nN w osłonie OK(WSE-μEB) wskazują na duży potencjał technologii mikroelektrowni μEB. Przeprowadzona analiza pokazała możliwości techniczne budowy zbilansowanych energetycznie systemów(WSE). Uzyskane niezbilansowania nie są krytyczne z punktu widzenia dostępnych technologii. Dalsze iteracje bilansów (profili niezbilansowania) na etapie inwestycji, a następnie w czasie normalnej eksploatacji, umożliwią pretendentom-innowatorom segmentu urządzeń oraz IT dopasowanie swoich produktów i wygenerowanie oferty zaspokajającej potrzeby podmiotów przyłączonych do systemów(WSE). Krytyczny z punktu widzenia infrastruktury technicznej jest terminal STD i jego certyfikowanie.
Słowa kluczowe: mikroelektrownia biogazowa, przekształtnik energoelektroniczny, elektroprosumeryzm, system(WSE), osłona kontrolna

Krystian Leonard Chrzan
Kompozytowe poprzeczniki izolacyjne do kompaktowych linii wysokich napięć
W artykule przypomniano, że już 45 lat temu w Polsce wyprodukowano prototypy poprzeczników izolacyjnych, które są stosowane w liniach kompaktowych. Kompozytowe poprzeczniki izolacyjne umożliwiają budowę linii kompaktowych o zmniejszonych odstępach pomiędzy przewodami fazowymi i do uziemionych konstrukcji nośnych. Nowe rozwiązania kompaktowych linii napowietrznych wykorzystują estetyczne słupy rurowe o mniejszej indukcyjności niż tradycyjne słupy kratowe. Izolatory obecnie produkowane przez firmę Zapel mogą być wykorzystywane jako elementy poprzeczników izolacyjnych.
Słowa kluczowe: linie kompaktowe wysokich napięć, kompozytowe poprzeczniki izolacyjne, izolatory firmy Zapel

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close