Kwiecień 2021, Numer 4 (802)

W numerze m.in.:

Dominik DUDA

Obciążalność długotrwała linii kablowych WN i SN

BIULETYN RYNKI ELEKTROPROSUMERYZMU

Jan POPCZYK
DRUGA USTROJOWA REFORMA ELEKTROENERGETYKI
– główny filar transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

Krzysztof BODZEK
Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)
– od zwiększania kompetencji do zarządzania rynkami

Andrzej JURKIEWICZ
ELEKTROPROSUMERYZM W PRAKTYCE
Trzy produkty/usługi na rynki elektroprosumeryzmu

Jan POPCZYK, Krzysztof BODZEK
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO
Trajektoria redukcji CO2 w modelu transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

 

SEP. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE

Jerzy HICKIEWICZ, Przemysław SADŁOWSKI, Piotr RATAJ
W Opolu wypromowano doktora z dziedziny historii elektrotechniki

 

OKIEM OBIEŻYŚWIATA

Stefan GIERLOTKA
Energetyka geotermiczna w Islandii

 

ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Jacek KARCZEWSKI
Doc. mgr inż. Franciszek Zenon Wąsik (1927 – 2020)

Żegnamy Autora i współpracownika redakcji „Energetyki”
– doktora BŁAŻEJA BZOWSKIEGO

 

LEKTURA PONADOBOWIĄZKOWA…

Bogumił DUDEK
Klimat dla energii…jądrowej!

 

Streszczenia:

Dominik Duda

Obciążalność długotrwała linii kablowych WN i SN

W artykule przedstawiono metodykę obliczania obciążalności długotrwałej linii kablowych WN i SN układanych w gruncie i w powietrzu, opartą na analizie schematu zastępczego cieplnego kabli. Podano zalecane do obliczeń wartości parametrów materiałowych kabli oraz parametry otoczenia kabli. Uwzględniono wzajemny wpływ sąsiadujących ze sobą linii kablowych na ich obciążalność. Podano również wpływ dodatkowych strat mocy w kablach na obciążalność i sposoby redukowania takich strat.

Słowa kluczowe: linie kablowe, parametry cieplne, obciążalność

 

 

Jan Popczyk

DRUGA USTROJOWA REFORMA ELEKTROENERGETYKI
– główny filar transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).

Słowa kluczowe: paliwa kopalne, energetyka, elektroenergetyka, transformacja, OZE, elektroprosumeryzm

 

 

Krzysztof Bodzek

Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) – od zwiększania kompetencji do zarządzania rynkami

Systemy(WSE) to efektywna droga do osiągnięcia elektroprosumeryzmu. Udostępniają one rozwiązania techniczne powiązane z czterema rynkami  dedykowane lokalnym potrzebom, ale niekoniecznie powiązane geograficznie ze sobą. Zapewniają platformę dla usług na tych rynkach, która obejmuje zagadnienia techniczne, handlowe, a nawet społeczne. Przedstawione w artykule rozszerzenie koncepcji systemu(WSE) obejmuje przede wszystkim warstwę techniczną (z wyszczególnionymi pięcioma obszarami) od komponentów sieciowych do programów decyzyjnych. Podkreśla się jednak, że mimo technicznych możliwości, budowa systemu(WSE) wymaga ustrojowej reformy rynku energii oraz współtworzenia (ko-kreacji) systemu przez wszystkich jego użytkowników.

Słowa kluczowe: system(WSE), transformacja energetyczna, kompetencje, elektroprosumencka Warszawa

 

 

Andrzej Jurkiewicz

ELEKTROPROSUMERYZM W PRAKTYCE
Trzy produkty/usługi na rynki elektroprosumeryzmu

W artykule opisano ścieżki dojścia do pełnego elektroprosumeryzmu na przykładzie trzech produktów/usług: pierwszy dotyczy odbiorców indywidulanych i sfery usług powiązanych z tymi odbiorcami, głównie w obszarze budownictwa mieszkalnego i publicznego, drugi produkt to samowystarczalne energetycznie gospodarstwa hodowlane lub rolnicze, a w trzecim produkcie/usłudze opisano zakład produkcyjny na drodze do elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że w przyszłości należy dążyć do stworzenia systemu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w obszarze działania samorządów, osiedli mieszkaniowych czy firm. GOZ powinna obejmować wszystkie media energetyczne, a także całą gospodarkę środowiskową, w tym gospodarkę odpadami, na danym terenie. Opisano system, który jest podstawowym narzędziem pracy każdego operatora i nie może być pominięty w żadnym z proponowanych rozwiązań. Głównym jego zadaniem jest pełna kontrola i zarządzanie produkcją i rozdziałem energii na danym obszarze (gmina, zakład, spółdzielnia, budynek). Przedstawiony system (System SyNiS) monitoruje, kontroluje i steruje pracą ok. 200 obiektów na terenie Polski.

Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, gospodarka obiegu zamkniętego, kontrola i zarządzanie produkcją i rozdziałem energii na danym obszarze, system SyNiS

 

 

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO
Trajektoria redukcji CO2 w modelu transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

Zaproponowany w artykule standard metodyczny wyznaczania heurystyki trajektorii redukcji CO2 został zastosowany w odniesieniu do Subregionu Wałbrzyskiego. Stanowi on drugą iterację weryfikacji monizmu elektrycznego na platformie PPTE2050 – otwiera drogę do budowania heurystyk dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem technik modelowania procesów na bardzo różnym poziomie zaawansowania. Najważniejsze jest osiągnięcie postępu w aspekcie 4-wymiarowości: pasywizacji budownictwa, elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu oraz reelektryfikacji OZE. W przedstawionym standardzie metodycznym ta wielowymiarowość została przekształcona w trajektorię redukcji emisji CO2 jako procesu zależnego od bardzo silnie uwikłanych procesów/obszarów: skalowalności elektroprosumeryzmu, rynku wschodzącego OZE-RCR i trzech schodzących rynków końcowych energii należących do energetyki WEK-PK. Do tak ustrukturyzowanej (w aspekcie szacowania emisji CO2) transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu platforma PPTE2050 „dołożyła” w ostatnim czasie zaawansowane modelowanie trajektorii rynku wschodzącego OZE-RCR.

Słowa kluczowe: redukcja emisji CO2, transformacja energetyczna, Subregion Wałbrzyski

Call Now Button

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close